Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wnioski do pobrania

Zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami od rodziców (prawnych opiekunów) zgłaszających dziecko do poradni wymagamy pisemnego upoważnienia do wykonywania działań w procedurze diagnostycznej i w postępowaniu z dokumentacją.

Poniżej zamieszczamy informacje dotyczące sposobów wykorzystywania poszczególnych druków.


Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych

- indywidualne badania diagnostyczne w poradni wykonywane są wyłącznie na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. Wniosek składany jest przed badaniem w sekretariacie poradni lub u osoby badającej.


Wniosek o wydanie wyników badań

- składany wówczas, kiedy rodzice chcą otrzymać krótką informację o przeprowadzonym w poradni badaniu - zastosowanych narzędziach diagnostycznych oraz uzyskanych liczbowych wynikach badania. Wyniki badań są wykorzystywane dla potrzeb innej placówki, najczęściej medycznej albo dla komisji ds. orzekania o niepełnosprawności.


Wniosek o wystawienie opinii

- składany po wykonanych w poradni badaniach diagnostycznych. Opinie poradni najczęściej dotyczą problemów związanych z kształceniem i wychowaniem, są uwzględniane przy podejmowaniu decyzji związanych z edukacją dzieci i młodzieży – wykorzystywane w przedszkolach i szkołach.


Wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie:

- kształcenia specjalnego
- indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
- indywidualnego nauczania
- zajęć rewalidacyjno - wychowawczych
- opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Wniosek w tej sprawie rozpoczyna postępowanie orzekające, obejmujące: wykonanie badań diagnostycznych, zgromadzenie dokumentacji medycznej, pozyskanie opinii ze szkoły.
Wniosek może być złożony w sekretariacie poradni - kolejne etapy postępowania są uzgadniane w drodze korespondencyjnej, ponieważ orzeczenia wydawane są w trybie decyzji administracyjnej.
Po złożeniu wniosku wyznaczane są terminy badań: psychologicznego, pedagogicznego i logopedycznego, jeżeli zachodzi potrzeba ich wykonania oraz ustalany jest termin posiedzenia zespołu orzekającego, na którym wniosek będzie rozpatrywany. Procedura zapewnia terminowe wydawanie orzeczeń.


Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka / ucznia ubiegającego się o orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub o potrzebie indywidualnego nauczania


Prośba o przekazanie dokumentacji / karty indywidualnej klienta poradni

- zgromadzona w poradni dokumentacja dotycząca dziecka tzw. "karta indywidualna"; decyzją rodzica może być przekazana do innej poradni, np. jeśli dziecko zmieni miejsce zamieszkania i szkoła, do której będzie uczęszczać znajduje się poza rejonem działania tutejszej poradni. Wówczas rodzice w sekretariacie poradni składają pisemną prośbę o przekazanie dokumentacji.


Wytworzył:Grażyna Okarska, data: 21.01.2014 r., godz. 16.00
Wprowadził:Adam Podemski, data: 14.12.2013 r., godz. 10.36
Ostatnia aktualizacja:Maciej Krzymowski, data: 26.09.2017 r., godz. 07.43
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.09.2017 r., godz. 07.43Maciej KrzymowskiEdycja strony
21.01.2014 r., godz. 16.49Maciej KrzymowskiEdycja strony
21.01.2014 r., godz. 16.43Maciej KrzymowskiEdycja strony
21.01.2014 r., godz. 16.30Maciej KrzymowskiEdycja strony
21.01.2014 r., godz. 16.09Maciej KrzymowskiEdycja strony
14.12.2013 r., godz. 10.36Adam PodemskiDodanie strony

Strona oglądana: 7519 razy.